Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Thánh vịnh 8 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 8 – Oai phong Đức Chúa và phẩm giá con người

Thánh vịnh 9 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 9 – Tạ ơn Đức Chúa sau khi chiến thắng

Thánh vịnh 10 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 10 – Lời kinh tạ ơn

Thánh vịnh 11 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 11 – Đức Chúa là Đấng kẻ lành tin tưởng

Thánh vịnh 12 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 12 – Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

Thánh vịnh 13 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 13 – Lời kêu than của người lành tin cậy vào Đức Chúa

Thánh vịnh 14 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 14 – Người không tin vào Thiên Chúa

Thánh vịnh 15 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 15 – Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: