19-03: Thứ năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29; Rm 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a

18-03: Thứ tư sau tuần 4 Mùa Chay (năm lẻ)

Is 49, 8-15; Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; Ga 5, 17-30

17-03: Thứ ba sau tuần 4 Mùa Chay (năm lẻ)

Ed 47, 1-9. 12; Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9; Ga 5, 1-3a. 5-16

16-03: Thứ hai sau tuần 4 Mùa Chay (năm lẻ)

Is 65, 17-21; Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b; Ga 4, 43-54

15-03: CHÚA NHẬT 4 Mùa Chay (năm B)

2 Sb 36, 14-16. 19-23; Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6; Ep 2, 4-10; Ga 3, 14-21

14-03: Thứ bảy sau tuần 3 Mùa Chay (năm lẻ)

Hs 6, 1b-6; Tv 50, 3-4. 18-19. 20-21ab; Lc 18, 9-14

13-03: Thứ sáu sau tuần 3 Mùa Chay (năm lẻ)

Hs 14, 2-10; Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 và 17; Mc 12, 28b-34

12-03: Thứ năm sau tuần 3 Mùa Chay (năm lẻ)

Gr 7, 23-28; Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9; Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

11-03: Thứ tư sau tuần 3 Mùa Chay (năm lẻ)

Ðnl 4, 1. 5-9; Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19

10-03: Thứ ba sau tuần 3 Mùa Chay (năm lẻ)

Ðn 3, 25. 34-43; Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; Mt 18, 21-35

5 phút Lời Chúa tháng 03-2015

Tôi thực hiện một nghĩa cử bác ái mỗi ngày để tâm hồn mình được hiển dung như Chúa Giê-su.

09-03: Thứ hai sau tuần III mùa chay

2 V 5, 1-15a; Tv 41, 2. 3, và Tv 42, 3. 4; Lc 4, 24-30

08-03: Chúa nhật III mùa chay năm B

Xh 20, 1-17 ; Tv 18, 8. 9. 10. 11 ; 1 Cr 1, 22-25 ; Ga 2, 13-25

07-03: Thứ Bảy sau Chúa nhật II mùa chay

Mk 7, 14-15. 18-20 ; Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 ; Lc 15, 1-3. 11-32

06-03: Thứ Sáu sau chuật II mùa chay

St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 ;

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: