25-10: Chúa Nhật 30 Thường Niên

Gr 31, 7-9; Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Dt 5, 1-6; Mc 10, 46-52.

24-10: Thứ bảy tuần 29 Thường Niên

 Rm 8, 1-11; Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 13, 1-9.

23-10: Thứ sáu tuần 29 Thường Niên

 Rm 7, 18-25a; Tv 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94; Lc 12, 54-59.

22-10: Thứ năm tuần 29 Thường Niên

 

Rm 6, 19-23; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6; Lc 12, 49-53.

21-10: Thứ tư tuần 29 Thường Niên

 Rm 6, 12-18; Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8; Lc 12, 39-48.

20-10: Thứ ba tuần 29 Thường Niên

 Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17; Lc 12, 35-38

19-10: Thứ hai tuần 29 Thường Niên

 Rm 4, 20-25; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; Lc 12, 13-21;

18-10: Chúa nhật 29 Thường Niên

 Is 53, 10-11; Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22; Dt 4, 14-16;  Mc 10, 35-45 (hay Mc 10, 42-45)

17-10: Thứ bảy tuần 28 Thường Niên

Rm 4, 13. 16-18; Lc 12, 8-12; Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

16-10: Thứ sáu tuần 28 Thường Niên.

 Rm 4, 1-8; Tv 31, 1-2. 5. 11; Lc 12, 1-7.

15-10: Thứ năm tuần 28 Thường Niên. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ

Rm 3, 21-30a; Lc 11, 47-54; Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-5.

14-10: Thứ tư tuần 28 Thường Niên

 Lc 11, 42-46; Tv 61, 2-3. 6-7. 9; Rm 2, 1-11.

13-10: Thứ ba tuần 28 Thường Niên.

 Rm 1, 16-25; Tv 18, 2-3. 4-5; Lc 11, 37-41.

12-10: Thứ hai tuần 28 Thường Niên

 Lc 11, 29-32; Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Rm 1, 1-7

11-10: Chúa Nhật 28 Thường Niên.

 Kn 7, 7-11; Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-27 {hoặc 17-30}

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: