01-10: Thứ Tư - Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh nữ, Tsht (Lễ Kính).

Is 66, 10-14c; Tv 130, 1. 2. 3; Mt 18, 1- 4

30-9: Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên - Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tsht (năm chẵn)

 

G 3, 1-3. 11-17. 20-23; Tv 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8; Lc 9, 51-56

29-9: Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên – Các Tổng Lãnh Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL (Lễ Kính).

Ðn 7, 9-10. 13-14 (Hoặc đọc: Kh 12, 7-12); Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5; Ga 1, 47-51

28-9: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

Ed 18, 25-28; Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9; Pl  2, 1-11 {hoặc Pl 2, 1-5}; Mt 21, 28-32

27-9: Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên - Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục (năm chẵn).

Gv 11, 9 - 12, 8; Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17; Lc 9, 43b-45

26-9: Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên (năm chẵn).

Gv 3, 1-11; Tv 143, 1a và 2abc. 3-4; Lc 9, 18-22

25-9: Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên (năm chẵn).

Gv 1, 2-11; Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17; Lc 9, 7-9

 

24-9: Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên (năm chẵn).

Cn 30, 5-9; Tv 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163; Lc 9, 1-6

23-9: Thứ Ba sau Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên - Thánh Piô Pietrelcina (năm chẵn).

Cn 21, 1-6. 10-13; Tv 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44; Lc 8, 19-21

22-9: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXV Thường Niên (năm chẵn).

Cn 3, 27-34; Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; Lc 8, 16-18

 

21-9: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

Is 55, 6-9; Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18; Pl 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a

19-9: Thứ Sáu sau Chúa nhật tuần XXIV thường niên (năm chẵn)

1 Cr 15, 12-20; Tv 16, 1. 6-7. 8b. 15; Lc 8, 1-3 

18-9: Thứ Năm sau Chúa nhật tuần XXIV thường niên (năm chẵn)

1 Cr 15, 1-11; Tv 117, 1-2. 16ab-17. 28; Lc 7, 36-50 

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: