09-04: Thứ năm trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3, 11-26; Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9; Lc 24, 35-48

08-04 : Thứ tư trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3, 1-10; Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Lc 24, 13-35

07-04: Thứ ba trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 2, 36-41; Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22; Ga 20, 11-18

06-04: Thứ hai trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 2, 14. 22-32; Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11; Mt 28, 8-15

05-04: CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Cv 10, 34a. 37-43; Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23; Cl 3, 1-4; Ga 20, 1-9

04-04: THỨ BẢY TUẦN THÁNH

St 1,1 - 2,2; Tv 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 và 22; Xh 14,15 - 15,1; Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18; Is 55, 1-11; Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18; Mc 16,1-8

03-04: THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Is 52,13 - 53,12; Tv 30, 2 và 6. 12-13. 15-16. 17 và 25; Dt 4, 14-16; 5, 7-9; Ga 18,1 - 19,42

02-04: THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Xh 12, 1-8. 11-14; Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18; 1 Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15

01-04: THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Is 50, 4-9a; Tv 68, 8-10. 21bcd-22. 31 và 33-34; Mt 26, 14-25

31-03: THỨ BA TUẦN THÁNH

Is 49, 1-6; Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17; Ga 13, 21-33. 36-38

30-03: THỨ HAI TUẦN THÁNH

Is 42, 1-7; Tv 26, 1. 2. 3. 13-14; Ga 12, 1-11

29-03: CHÚA NHẬT LỄ LÁ (năm B)

Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47

28-03: Thứ bảy sau tuần 5 Mùa Chay(năm lẻ)

Ed 37, 21-28; Gr 31, 10. 11-12ab. 13; Ga 11, 45-57

27-03: Thứ sáu sau tuần 5 Mùa Chay (năm lẻ)

Gr 20, 10-13; Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7; Ga 10, 31-42

26-03: Thứ năm sau tuần 5 Mùa Chay (năm lẻ)

St 17, 3-9; Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9; Ga 8, 51-59

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: