06-11: Thứ Năm đầu tháng sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên (năm chẵn)

Pl 3, 3-8a; Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 15, 1-10

05-11: Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên (năm chẵn)

Pl 2, 12-18; Tv 26, 1. 4. 13-14; Lc 14, 25-33

04-11: Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên (năm chẵn). Thánh Carôlô Borômêô.

Pl 2, 5-11; Tv 21, 26b-27. 28-30a. 31-32; Lc 14, 15-24

02-11: Chúa Nhật 31 Thường niên (Năm A) - CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ I: Rm 6, 3-9; Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Ga 6, 51-59 
Lễ II: Kn 3, 1-9; Tv 24, 6-7bc. 17-18. 20-21; Lc 23, 33. 39-43
Lễ III: Rm 5, 5-11; Tv 26, 1. 4. 7 và 8b và 9a. 13-14; Ga 17, 24-26

01-11: Thứ Bảy đầu tháng - CÁC THÁNH NAM NỮ.

Kh 7, 2-4, 9-14; Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; 1 Ga 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

31-10: Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Pl 1, 1-11; Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 14, 1-6

30-10: Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 6, 10-20; Tv 143, 1. 2. 9-10; Lc 13, 31-35

29-10: Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 6, 1-9; Tv 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14; Lc 13, 22-30

28-10: Thứ Ba. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ.

Ep 2, 19-22; Tv 18, 2-3. 4-5; Lc 6, 12-19

27-10: Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 4,32 - 5,8; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6; Lc 13, 10-17

26-10: CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - Năm A

Xh 22, 21-27; Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab; 1 Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

25-10: Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 4, 7-16; Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lc 13, 1-9

24-10: Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 4, 1-6; Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 12, 54-59

23-10: Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 3, 14-21; Tv 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19; Lc 12, 49-53

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: