15-07: Thứ tư tuần 15 Thường Niên. Thánh Bônaventura.

 Xh 3, 1-6. 9-12; Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7; Mt 11, 25-27.

14-07: Thứ ba tuần 15 Thường Niên

Xh 2, 1-15a; Tv 68, 3. 14. 30-31. 33-34; Mt 11, 20-24.

 

13-07: Thứ hai tuần 15 Thường Niên

Xh 1, 8-14. 22; Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8; Mt 10,34 - 11,1.

12-07: Chúa nhật 15 Thường Niên

Am 7, 12-15; Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14; Ep 1, 3-14; Mc 6, 7-13

11-07: Thứ bảy tuần 14 Thường Niên

St 49, 29-33; 50, 15-24; Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7; Mt 10, 24-33

10-07: Thứ sáu tuần 14 Thường Niên (năm lẻ)

St 46, 1-7. 28-30; Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40; Mt 10, 16-23

09-07: Thứ năm tuần 14 Thường Niên (năm lẻ)

St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21; Mt 10, 7-15

08-07: Thứ tư tuần 14 Thường Niên (năm lẻ)

St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a; Tv 32, 2-3. 10-11. 18-19; Mt 10, 1-7

07-07: Thứ ba tuần 14 Thường Niên (năm lẻ)

St 32, 22-32; Tv 16, 1. 2-3. 6-7. 8b và15; Mt 9, 32-38

06-07: Thứ hai tuần 14 Thường Niên (năm lẻ)

St 28, 10-22a; Tv 90, 1-2. 3-4. 14-15ab; Mt 9, 18-26

05-07: CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN (năm B)

Ed 2, 2-5; Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4; 2 Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6

04-07: Thứ bảy tuần 13 Thường Niên (năm lẻ)

St 27, 1-5. 15-29; Tv 134, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 9, 14-17

03-07: Thứ sáu đầu tháng. THÁNH TÔMA, Tông Đồ.

Ep 2, 19-22; Tv 116, 1. 2; Ga 20, 24-29

02-07: Thứ năm tuần 13 Thường Niên (năm lẻ)

St 22, 1-19; Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9; Mt 9, 1-8

01-07: Thứ tư tuần 13 Thường Niên (năm lẻ)

St 21, 5.8-20; Tv 33,7-8.10-11,12-13; Mt 8,28-34

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: