2-5: Thứ Sáu sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,34-42; Tv 26; Ga 6,1-15.

Ngày 1 tháng 5 - Thánh Giu-se thợ

St 1,26 – 2,3 / Cl 3,14-15.17.23-24 ; Tv 89 ; Mt 13,54-58.

1-5: Thứ Năm sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,27-33; Tv 33; Ga 3,31-36.

30-4: Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,17-26 ; Tv 33 ; Ga 3,16-21.

29-4: Thứ Ba sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 4,32-37 ; Tv 92 ; Ga 3,7b-15.

28-4: Thứ Hai sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 4,23-31 ; Tv 2 ; Ga 3,1-8.

27-4: Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A

Cv 2,42-47; Tv 117; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

26-4: Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,13-21; Tv 117; Mc 16,9-15.

25-4: Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,1-12; Tv 117; Ga 21,1-14.

24-4: Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,11-26; Tv 8; Lc 24,35-48.

23-4: Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,1-10; Tv 104; Lc 24,13-35.

22-4: Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,36-41; Tv 32; Ga 20,11-18.

21-4: Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,14.22b-33; Tv 15; Mt 28,8-15.

20-4: CHÚA NHẬT PHỤC SINH - Thánh Lễ Chính Ngày

Cv 10,34a.37-43; Tv 117; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9.

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: