12-06: Thứ sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9; : Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Ep 3, 8-12. 14-19; Ga 19, 31-37

11-06: Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 10 Thường Niên (năm lẻ)

Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Tv 97, 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6; Mt 10, 7-13

10-06: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 10 Thường Niên (năm lẻ)

2Cr 3, 4-11; Tv 98, 5. 6. 7. 8. 9; Mt 5, 17-19

09-06: Thứ ba sau tuần 10 Thường Niên (năm lẻ)

2 Cr 1, 18-22; Tv 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135; Ga 8, 12; Mt 5, 13-16

 

08-06: Thứ hai sau tuần 10 Thường Niên (năm lẻ)

2Cr 1, 1-7; Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 5, 1-12

07-06: CHÚA NHẬT 10 Thường Niên (năm B). LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

Xh 24, 3-8; Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18; Dt 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26

06-06: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 9 Thường Niên (năm lẻ)

Tob 12, 1-5.20; Tob 13, 2, 6, 7, 8; Mc 12, 38-44

05-06: Thứ sáu sau tuần 9 Thường Niên (năm lẻ)

Tob 11, 5-17; Tv 145, 2abc, 7,8-9abc-10; Mc 12, 35-37

04-06: Thứ năm sau tuần 9 Thường Niên (năm lẻ)

Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10; Tv 127, 1-2. 3. 4-5; Mc 12, 28b-34

03-06: Thứ tư sau tuần 9 Thường Niên (năm lẻ)

Tb 3, 1-11. 16-17a; Tv 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bc. 8-9; Mc 12, 18-27

02-06: Thứ ba sau tuần 9 Thường Niên (năm lẻ)

Tob 2, 10-23; TV. 111, 1-2, 7bc-8,9; Mc 12, 13-17

01-06: Thứ hai sau tuần 9 Thường Niên (năm lẻ)

Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9; Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6; Mc 12, 1-12

31-05: Chúa Nhật 9 Thường Niên (năm B). Chúa Ba Ngôi

Đnl 4, 32-34. 39-40; Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20

30-05: Thứ 7 sau tuần 8 Thường Niên

Hc 51, 17-27 (Hl 12-20); Tv 18, 8. 9. 10. 11; Mc 11, 27-33

29-05: Thứ 6 sau tuần 8 Thường Niên (năm lẻ)

Hc 44, 1. 9-13; Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b; Mc 11, 11-26

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: