23-12: Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 4 Mùa vọng

Ml 3, 1-4, 23-24; Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14; Lc 1, 57-66

22-12: Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 4 Mùa Vọng (năm lẻ)

1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd; Lc 1, 46-56

21-12: CHÚA NHẬT tuần 4 Mùa Vọng (năm B)

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38

20-12: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng (năm lẻ)

Is 7, 10-14; Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 1, 26-38

19-12: Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng (năm lẻ)

Tl 13, 2-7, 24-25a; Tv. 70, 3-4a, 5.6ab, 16-17; Lc 1, 5-25

18-12: Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng (năm lẻ)

Gr 23, 5-8; Tv 71, 2. 12-13. 18-19; Mt 1, 18-24

17-12: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng (năm lẻ)

St 49, 2. 8-10; Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17; Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17

16-12: Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng (năm lẻ)

Xp 3, 1-2. 9-13; Tv 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 và 23; Mt 21, 28-32

15-12: Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng (năm lẻ)

Ds 24, 2-7. 15-17a; Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; Mt 21, 23-27

13-12: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng (năm lẻ). Thánh Luxia

 Hc 48, 1-4. 9-11; Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19; Mt 17, 10-13

12-12: Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng (năm lẻ)

 Mt 11, 11-15; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6; Mt 11, 16-19

11-12: Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng (năm lẻ)

 Mt 11, 28-30; Tv 144, 1 và 9. 10-11. 12-13ab; Mt 11, 11-15

10-12: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng (năm lẻ)

 Mt 18, 12-14; Tv 103, 1-2. 3-4, 8.10; Mt 11, 28-30

09-12: Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng (năm lẻ)

 Is 40, 1-11; Tv 95, 1-2. 3 và 10ac. 11-12. 13; Mt 18, 12-14

08-12: Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng (năm lẻ). ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

St 3, 9-15. 20; Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Ep 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: