30-11: Thứ hai tuần 1 Mùa Vọng. Thánh Anrê, Tông Đồ.

 Rm 10, 9-18; Tv 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22

29-11: CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG

 Gr 33, 14-16; 1 Tx 3, 12 - 4, 2; Lc 21, 25-28, 34-36.

28-11: Thứ bảy tuần 34 Thường Niên

 Ðn 7, 15-27; Ðn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87; Lc 21, 34-36

27-11: Thứ sáu tuần 34 Thường Niên

 Ðn 7, 2-14; Ðn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81; Lc 21, 29-33.

26-11: Thứ năm tuần 34 Thường Niên

 Ðn 6, 12-28; Ðn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74; Lc 21, 20-28.

25-11:Thứ tư tuần 34 Thường Niên

 Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Ðn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67; Lc 21, 12-19

24-11: Thứ ba. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

 Kn 3, 1-9; Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 1 Cr 1, 17-25; Mt 10, 17-22.

23-11: Thứ hai tuần 34 Thường Niên

 Ðn 1, 1-6. 8-20; Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56; Lc 21, 1-4.

22-11: CHÚA NHẬT 34 TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

 Ðn 7, 13-14; Tv 92, 1ab. 1c-2. 5; Kh 1, 5-8; Ga 18, 33b-37.

21-11: Thứ bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

 Dcr 2, 14-17; 1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8; Mt 12, 46-50.

20-11: Thứ sáu tuần 33 Thường Niên

 1 Mcb 4, 36-37, 52-59; 1 Sb 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd; Lc 19, 45-48.

19-11: Thứ năm tuần 33 Thường Niên

 1 Mcb 2, 15-29; Lc 19, 41-44; Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15.

18-11: Thứ tư tuần 33 TN. Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

 2 Mcb 7, 1. 20-31; Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15; Lc 19, 11-28.

 

17-11: Thứ ba tuần 33 TN. Thánh nữ Êlisabét Hunggari.

 2 Mcb 6, 18-31; Tv 3, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 19, 1-10.

16-11: Thứ hai tuần 33 Thường Niên

1 Mcb 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-63;Tv 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158; Lc 18, 35-43; 

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: