31-10: Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Pl 1, 1-11; Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 14, 1-6

30-10: Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 6, 10-20; Tv 143, 1. 2. 9-10; Lc 13, 31-35

29-10: Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 6, 1-9; Tv 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14; Lc 13, 22-30

28-10: Thứ Ba. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ.

Ep 2, 19-22; Tv 18, 2-3. 4-5; Lc 6, 12-19

27-10: Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 4,32 - 5,8; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6; Lc 13, 10-17

26-10: CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - Năm A

Xh 22, 21-27; Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab; 1 Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

25-10: Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 4, 7-16; Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lc 13, 1-9

24-10: Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 4, 1-6; Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 12, 54-59

23-10: Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 3, 14-21; Tv 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19; Lc 12, 49-53

22-10: Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 3, 2-12; Is 12, 2-3. 4bcd-5. 5-6; Lc 12, 39-48

21-10: Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 2, 12-22; Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lc 12, 35-38

20-10: Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên (năm chẵn)

Ep 2, 1-10; Tv 99, 2. 3. 4. 5; Lc 12, 13-21

19-10: CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Is 60, 1-6; Tv 18, 2-3. 4-5; 1 Tm 2, 1-8; Mt 28, 16-20

18-10: Thứ bảy - THÁNH LUCA, Tác giả sách Tin Mừng.

2 Tm 4, 10-17; Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18; Lc 10, 1-9

17-10: Thứ Sáu - Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám mục, Tử đạo.

Ep 1, 11-14; Tv 32, 1-2. 4-5. 12-13; Lc 12, 1-7

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: