13-09: CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN.

 Is 50, 5-9a; Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35.

12-09: Thứ bảy tuần 23 Thường Niên. Danh Thánh Đức Maria.

 1 Tm 1, 15-17; Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7; Lc 6, 43-49.

11-09: Thứ sáu tuần 23 Thường Niên

 1 Tm 1, 1-2. 12-14; Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 11; Lc 6, 39-42.

10-09: Thứ năm tuần 23 Thường Niên

 Cl 3, 12-17; Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 6, 27-38.

09-09: Thứ tư tuần 23 Thường Niên

 Cl 3, 1-11; Tv 144, 2-3. 10-11. 12-13ab; Lc 6, 20-26.

08-09: Thứ ba tuần 23 Thường Niên. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.

 Mk 5, 2-5a; Tv 12, 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18-23.

07-09: Thứ hai tuần 23 Thường Niên.

Cl 1,24 - 2,3; Tv 61, 6-7. 9; Lc 6, 6-11

06-09: Chúa nhật 23 thường niên

Is 35, 4-7a; Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37

05-09: Thứ bảy đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên

Cl 1, 21-23; Tv 53, 3-4. 6 và 8; Lc 6, 1-5

04-09: Thứ sáu đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên

Cl 1, 15-20; Tv 99, 2. 3. 4. 5; Lc 5, 33-39

03-09: Thứ năm đầu tháng. Thánh Ghêgôriô Cả.

Cl 1, 9-14; Lc 5, 1-11

02-09: Thứ tư tuần 22 TN. Ngày Quốc Khánh.

Cl 1, 1-8; Tv 51, 10. 11; Lc 4, 38-44

01-09: Thứ ba tuần 22 Thường Niên.

1 Tx 5, 1-6. 9-11; Tv 26, 1. 4. 13-14; Lc 4, 31-37

31-08: Thứ hai tuần 22 Thường Niên

1 Tx 4, 13-18; Tv 95, 1 và 3. 4-5. 11-12. 13; Lc 4, 16-30.

30-08: CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Ðnl 4, 1-2. 6-8; Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5; Gc 1, 17-18. 21b-22. 27; Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23.

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: