6-9: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXII Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 4,6b-15; Tv 144; Lc 6,1-5.

5-9: Thứ Sáu sau Chúa nhật XXII Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 4,1-5; Tv 36; Lc 5,33-39.

4-9: Thứ Năm sau Chúa nhật XXII Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 3,18-23; Tv 23; Lc 5,1-11.

3-9: Thứ Tư sau Chúa nhật XXII Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 3,1-9; Tv 32; Lc 4,38-44.

2-9: Thứ Ba sau Chúa nhật XXII Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 2,10b-16; Tv 144; Lc 4,31-37.

1-9: Thứ Hai sau Chúa nhật XXII Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 2,1-5; Tv 118; Lc 4,16-30.

31-8: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - Năm A

Gr 20,7-9; Tv 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

30-8: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXI Thường Niên (năm chẵn)

1 Cr 1,26-31; Tv 32; Mt 25,14-30.

Ngày 29 tháng 8: Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết - Lễ nhớ

Gr 1.17-19 ; Tv 70 ; Mc 6,17-29.

Ngày 27 tháng 8: Thánh nữ Mô-ni-ca - Lễ nhớ

Hc 26,1-4.13-16; Tv 130; Lc 7,11-17.

27-8: Thứ Tư sau Chúa nhật XXI Thường Niên (năm chẵn)

2 Tx 3,6-10.16-18; Tv 127; Mt 23,27-32.

26-8: Thứ Ba sau Chúa nhật XXI Thường Niên (năm chẵn)

1 Tx 2,1-8; Tv 138; Mt 23,23-26.

25-8: Thứ Hai sau Chúa nhật XXI Thường Niên (năm chẵn)

2 Tx 1,1-5.11b-12v; Tv 95 ; Mt 23,13-22.

24-8: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm A

Is 22,19-23; Tv 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: