9-8: Thứ Bảy sau Chúa nhật XVIII Thường Niên (năm chẵn)

Kb 1,12–2,4; Tv 9A; Mt 17,14-20.

8-8: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVIII Thường Niên (năm chẵn)

Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Đnl 32; Mt 16,24-28.

7-8: Thứ Năm sau Chúa nhật XVIII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 31,31-34; Tv 50; Mt 16,13-23.

Ngày 6 tháng 8: Chúa Hiển Dung (Lễ kính)

Đn 7,9-10.13-14; Tv 96; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9 / Mc 9,2-10 / Lc 9,28b-36.

5-8: Thứ Ba sau Chúa nhật XVIII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 30,1-2.12-15.18-22; Tv 101; Mt 14,22-36.

4-8: Thứ Hai sau Chúa nhật XVIII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 28,1-17; Tv 118; Mt 14,13-21.

3-8: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A

Is 55,1-3; Tv 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21.

2-8: Thứ Bảy sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 26,11-16.24; Tv 68; Mt 14,1-12.

1-8: Thứ Sáu sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 26,1-9; Tv 68; Mt 13,54-58.

31-7: Thứ Năm sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 18,1-6; Tv 145; Mt 13,47-53.

30-7: Thứ Tư sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 15,10.16-21; Tv 58; Mt 13,44-46.

Ngày 29 tháng 7: Thánh nữ Mác-ta (Lễ nhớ)

1 Ga 4,7-16 ; Tv 33; Ga 11,19-27 hoặc : Lc 10,38-42.

28-7: Thứ Hai sau Chúa nhật XVII Thường Niên (năm chẵn)

Gr 13,1-11; Đnl 32; Mt 13,31-35.

27-7: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm A

1 V 3,5.7-12; Tv 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: