08-02: CHÚA NHẬT 5 mùa Thường Niên (năm B)

G 7, 1-4. 6-7; Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6; 1 Cr 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39

07-02: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 4 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 13, 15-17, 20-21; Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Mc 6, 30-34

06-02: Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 4 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 13, 1-8; Tv 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mc 6, 14-29

05-02: Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 4 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 12, 18-19. 21-24; Tv 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11; Mc 6, 7-13

04-02: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 4 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 12, 4-7. 11-15; Tv. 102, 1-2, 13-14, 17-18a; Mc 6,1-6

03-02: Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 4 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 12, 1-4; Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32; Mc 5, 21-43

01- 02: CHÚA NHẬT 4 mùa Thường Niên (năm B)

Đnl 18, 15-20; Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9; 1 Cr 7, 32-35; Mc 1, 21-28

31-01: Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 3 mùa Thường Niên – Thánh Gioan Boscô, linh mục.

Dt 11, 1-2.8-19; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; Mc 4, 35-41

30-01: Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 3 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 10, 32-39; Tv 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40; Mc 4, 26-34

29-01: Thứ năm tuần Chúa Nhật 3 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 10, 19-25; Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Mc 4, 21-25

27-01: Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 3 mùa Thường Niên (năm lẻ)

Dt 10, 1-10; Tv. 39,2 và 4ab, 7-8a, 7-9, 10, 11; Mc 3,31-35

25-01: Chúa Nhật 3 mùa Thường Niên (Năm B)

Gn 3, 1-5.10; Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 1 Cr 7, 29-31; Mc 1, 14-20

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: