30-04: Thứ năm tuần 4 Phục Sinh

Cv 13, 13-25; Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27; Ga 13, 16-20

29-04: Thứ tư tuần 4 Phục Sinh

Cv 12, 24 - 13, 5a; Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8; Ga 12, 44-50

28-04: Thứ ba tuần 4 Phục Sinh

Cv 11, 19-26; Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7; Ga 10, 22-30

27-04: Thứ hai sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Cv 11, 1-18; Tv 41, 2. 3; 42, 3. 4; Ga 10, 1-10

26-04: CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Cv 4, 8-12; Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29; 1 Ga 3, 1-2; Ga 10, 11-18

25-04: Thứ bảy sau tuần 3 Phục Sinh. THÁNH MÁCCÔ.

1 Pr 5, 5b-14; Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17; Mc 16, 15-20

24-04: Thứ sáu sau tuần 3 Phục Sinh

Cv 9, 1-20; Tv 116, 1. 2; Ga 6, 53-60

23-04: Thứ năm sau tuần 3 Phục Sinh

Cv 8, 26-40; Tv 65, 8-9. 16-17. 20; Ga 6, 44-51

22-04: Thứ tư sau tuần 3 Phục Sinh

Cv 8, 1-8; Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a; Ga 6, 35-40

21-04: Thứ ba sau tuần 3 Phục Sinh

Cv 7, 51-59; Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và 21ab; Ga 6, 30-35

20-04: Thứ hai sau tuần 3 Phục Sinh

Cv 6, 8-15; Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30; Ga 6, 22-29

19-04: CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

Cv 3, 13-15. 17-19; Tv 4, 2. 7. 9; 1 Ga 2, 1-5a; Lc 24, 35-48

18-04: Thứ bảy tuần 2 Phục Sinh

Cv 6, 1-7; Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19; Ga 6, 16-21

17-04: Thứ sáu tuần 2 Phục Sinh

Cv 5, 34-42; Tv 26, 1. 4. 13-14; Ga 6, 1-15

16-04: Thứ năm tuần 2 Phục Sinh

Cv 5, 27-33; Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20; Ga 3, 31-36

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: