15-08: Thứ bảy tuần 19 Thường Niên. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.

Lễ vọng:

1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7,9-10,13-14; 1Cr 15,54-58; Lc 11, 27-28.

Lễ chính ngày:

Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab; Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16; 1 Cr 15, 20-26; Lc 1, 39-56

 

14-08 : Thứ sáu tuần 19 Thường Niên. Thánh Mácximilianô Maria Kônbê.

Gs 24, 1-13; Tv 135, 1-3. 16-18. 21-22 và 24; Mt 19, 3-12.

13-08: Thứ năm tuần 19 Thường Niên.

Gs 3, 7-10a. 11. 13-17; Tv 113A, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 18,21 - 19,1.

12-08: Thứ tư tuần 19 Thường Niên.

Ðnl 34, 1-12; Tv 65, 1-3a. 5 và 8. 16-17; Mt 18, 15-20.

11-08: Thứ ba tuần 19 Thường Niên. Thánh nữ Clara.

Đnl 31, 1-8; Đnl 32, 3-4a. 7. 8. 9 và 12; Mt 18, 1-5. 10. 12-14.

10-08: Thứ hai tuần 19 Thường Niên. Thánh Laurensô.

2 Cr 9, 6-10; Tv 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9; Ga 12, 24-26.

09-08: Chúa nhật 19 Thường Niên.

1 V 19, 4-8; Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Ep 4, 30 - 5, 2; Ga 6, 41-52.

08-08: Thứ bảy tuần 18 Thường Niên. Thánh Đaminh, linh mục.

Đnl 6, 4-13; Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab; Mt 17, 14-19.

 

07-08: Thứ sáu tuần 18 Thường Niên

Tv 76, 12-13. 14-15. 16 và 21; Đnl 4, 32-40; Mt 16, 24-28.

06-08: Thứ năm tuần 18 Thường Niên. Chúa Hiển Dung

Đn 7, 9-10. 13-14; Tv 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pr 1, 16-19; Mc 9, 1-9.

05-08: Thứ tư tuần 18 Thường Niên

Ds 13, 1-3a. 26 - 14, 1. 26-29. 34-35; Tv 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23;Mt 15, 21-28.

04-08: Thứ ba tuần 18 Thường Niên. Thánh Gioan Maria Vianney

Ds 12, 1-13; Tv 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13; Mt 14, 22-36.

03-08: Thứ hai tuần 18 Thường Niên

Ds 11, 4b-15; Tv 80, 12-13. 14-15. 16-17; Mt 14, 13-21.

02-08: Chúa nhật tuần 18 Thường Niên

Xh 16, 2-4. 12-15; Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54; Ep 4, 17. 20-24; Ga 6, 24-35.

01-08: Thứ bảy tuần 17 Thường Niên. Thánh Anphongsô Maria Liguori.

Lv 25, 1. 8-17; Tv 66, 2-3. 5. 7-8; Mt 14, 1-12.

Các bài khác
Các bài đã đăng ngày: